جستجو
نام ساختمان
نام/شماره فضا
نام استان
نام بهره‌بردار
وضعيت بهره‌برداري
نوع واگذاري
متراژ فضا
عدد
متر مربع
قابليت ادغام
قابلیت تفکیک
نوع كاربری
ستونهای قابل افزایش
جدول فضاهای کاری پارک
1 - 10 از 82
بروبرو به صفحه
اقلام در هر صفحه
ردیف
نام / شماره ‌فضا
واقع در ساختمان
واقع در استان
متراژ فضا (متر مربع)
کاربری‌های مجاز
وضعیت بهره‌برداری
نوع واگذاری به بهره‌بردار
نام بهره‌بردار
هزینه اجاره فضا (ریال)
مشاهده اطلاعات تکمیلی فضا
مشاهده اطلاعات تکمیلی ساختمان
مشاهده گالری تصاویر
1
طبقه اول شرقی
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
150
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
2
طبقه 3
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
295
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
3
طبقه 4
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
295
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
4
طبقه 5
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
285
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
5
طبقه 6 غربی
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
145
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
6
طبقه 6 شرقی
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
140
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
7
طبقه 7 غربی
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
145
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
8
طبقه 7 شرقی
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
78
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
9
طبقه 8
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
270
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری
10
طبقه 9
ساختمان پست بانک
خراسان رضوی
270
اداری آزمایشگاهی
قابل واگذاری